Giải pháp từ hTransform

Số hoá nhà máy sản xuất/chế biến

Chuyển đổi phương thức và mô hình kinh doanh thời đại số, tiến tới tổ chức tự vận hành

Tải ứng dụng hSpace

logo-slogan
banner
banner

Giúp quản lý, quản trị sản lượng vùng nguyên liệu theo chuẩn, chất lượng đồng đều giữa các hộ nuôi/trồng từ giải pháp số hóa vùng nuôi trồng ứng dụng giải pháp số hóa nhà máy để chuẩn hóa, tối ưu, đồng bộ quy trình sản xuất.

Quản trị, tối ưu hóa sản lượng, kiểm soát tiến độ, chất lượng, chi phí, ngân sách và giá thành sản xuất. Kiểm soát tối ưu hóa tồn kho và thanh khoản. Đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc và truy nguyên. Đồng hành cùng sự phát triển của bạn.

Hệ thống quản lý dữ liệu danh mục (Master data)


Quản lý dữ liệu nguyên vật liệu, nguồn lực sản xuất

 • Xây dựng chuẩn hóa thông tin, thuộc tính, đặc điểm, nhận dạng, phân loại danh mục cây trồng / vật nuôi phục vụ cho việc khai thác thông tin, định danh một cách nhanh chóng chính xác theo hệ thống mã chuẩn quốc tế (Omnic Class) phục vụ cho việc truy xuất nguồn gốc sau này.

Hệ thống quản lý quy trình sản xuất

 • Hệ thống quản lý quy trình trình sản xuất: Nghiên cứu, xây dựng, chuẩn hóa bộ quy trình, phương pháp kỹ thuật để xử lý, yêu cầu cấp phát vật tư, nguyên vật liệu, thứ tự thực hiện các công đoạn sản xuất.

Quản lý bộ tiêu chuẩn chất lượng

 • Hệ thống quản lý bộ tiêu chuẩn chất lượng : Xây dựng, quản lý bộ tiêu chuẩn chất lượng đánh giá chất lượng theo từng công đoạn sản xuất giúp phát hiện sự cố kịp thời, tăng năng suất, giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất.

Hệ thống Dashboard phân tích, biểu đồ, dữ liệu


Ngân sách chi phí sản xuất.

Kế hoạch sản xuất đơn hàng, hợp đồng.

Kế hoạch giao hàng.

Bảng tổng hợp lệnh sản xuất.

Nguồn lực sản xuất.

Tiến độ sản xuất nhà máy.

Chi tiết đồng bộ sản phẩm.

Tổng hợp chất lượng sản phẩm.

Tổng hợp nhu cầu nguyên vật liệu.

Kế hoạch cấp phát vật tư.

Hệ thống quản lý vận hành sản xuất


Quản lý vùng nguyên liệu

 • Liên kết với giải pháp số hóa vùng nuôi trồng hAgri để quản lý nguyên nguyên liệu nội bộ và dự phóng được vùng nguyên liệu sẵn có tại địa phương.

Quản lý kế hoạch sản xuất

 • Quản lý danh sách kế hoạch được tạo ra nhằm đáp ứng các đơn đặt hàng, định hướng nhận định thị trường tiêu thụ sản phẩm, mục tiêu doanh số đã hoạch định… Đảm bảo cân đối giữa nguồn lực, tài chính và tình trạng hoạt động hiện tại của nhà máy để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

Quản lý chi phí, ước tính lợi nhuận

 • Chi phí dự trù được đưa ra trong quá trình lập kế hoạch, chi phí thực tế luôn được cập nhật theo sự thay đổi của quá trình sản xuất. Giúp quản lý nắm được chi phí thực tế được tiêu bao nhiêu, kế hoạch còn phải chi bao nhiêu và khoản thời gian nào sẽ hoàn thành sản xuất và thu về được bao nhiêu.

Quản lý nhu cầu sử dụng nguyên liệu

 • Quản lý nhu cầu nguyên vật liệu cần sử dụng để sản xuất sản phẩm theo từng giai đoạn. Tình hình nguyên vật liệu trong kho và kế hoạch mua hàng nếu thiếu.

Hệ thống tự động hoạch định chi tiết công việc, lập lịch thực hiện, tiến độ thực hiện sản xuất cho từng xưởng/chuyển/tổ

 • Sau khi ban hành lệnh sản xuất hệ thống tự động hoạch định chi tiết công việc cần thực hiện, nguồn lực thực hiện cho tất cả các công đoạn sản xuất, cấp phát nguyên liệu, vật tư, công cụ, dụng cụ… giúp cho giám sát sản xuất có thể theo dõi và quản lý công việc của người thực hiện.

Hệ thống tự động sinh thẻ giao việc hàng ngày cho các tổ thực hiện

 • Kế thừa từ hoạch định chi tiết công việc hàng ngày người thực hiện, tổ thực hiện sẽ nhận được danh sách công việc cần phải thực hiện trong ngày thông qua ứng dụng Mobile App để thực hiện công việc.

Quản lý kho sản xuất

 • Xuất nhập kho bán thành phẩm, nguyên vật liệu, vật tư, phụ liệu… cho xưởng sản xuất theo nhu cầu sử dụng ở từng công đoạn sản xuất. Loại và số lượng được tự động tính toán và quản lý thông qua phần mềm đảm bảo việc cấp đúng, đủ và kịp thời để quá trình sản xuất không bị gián đoạn.

Quản lý chất lượng

 • Lịch làm việc hằng ngày của QC được thông báo qua ứng dụng Mobile APP, khi có yêu cầu kiểm tra từ các tổ sản xuất QC sẽ nhận được thông báo ngay lập tức. Thông qua tiêu chuẩn chất lượng, QC đưa ra các quyết định thông qua (đạt yêu cầu để chuyển qua công đoạn tiếp theo) hoặc cho tổ thực hiện lại cho đến khi đạt yêu cầu chất lượng.

Quản lý máy móc

 • Danh sách máy móc, hiệu suất hoạt động, tình trạng sử dụng, lịch bảo trì bảo dưỡng, thay thế…

Quản lý nhân công

 • Quản lý hiệu suất, năng lực làm việc của nhân viên, công nhân một cách hiệu quả thông qua tiến độ hoàn thành các thẻ giao việc và tỉ lệ lỗi QC đánh giá.
arrow-left

Chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch hành động của hSpace

arrow-right

Việt Nam xác định nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế (theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII). Nông nghiệp đang bảo đảm sinh kế cho trên 60% dân số sinh sống ở khu vực nông thôn; chiếm 30% lực lượng lao động cả nước và chiếm tỷ trọng gần 12% GDP. Việt Nam đang trở thành một trong những nước xuất khẩu nông - lâm - thủy sản hàng đầu thế giới với tổng kim ngạch năm 2022 đạt trên 53 tỷ USD, tiếp cận đến 196 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong những năm gần đây, nhiều chính sách, định hướng của Chính phủ, của Nhà nước, cùng với các chương trình hành động quốc gia hướng tới xây dựng nông thôn mới, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vục kinh tế hợp tác, hợp tác xã, chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững, với nhiều chương trình như mỗi xã một sản phẩm, chuyển đổi số ngành nông nghiệp, mô hình thí điểm xã thương mại điện tử, cụ thể:

Định hướng của chính phủ, của nhà nước


Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 03/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030.

Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng chính phủ: Phê duyệt Chiến lược Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Quyết định số 919/QĐ-TTg, ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 2025.

Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Các chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông


Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP ngày 15/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025.

Công văn số 3445/BNN-VPĐP ngày 29/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn tạm thời về triển khai xây dựng mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử.

Kế hoạch hành động của hSpace


Trên cơ sở đó hSpace phát triển hệ sinh thái nông nghiệp số nhằm góp phần vào công cuộc chuyển đổi số ngành nông nghiệp, mang khoa học vào thực tiễn ngành nông nghiệp, cùng các thành phần khác góp phần vào thực hiện hoá các chính sách, định hướng của Chính phủ, của Nhà nước và các chương trình hành động quốc giá, các thành phần với những kế hoạch hành động của hSpace như sau:

 • hAgri: Tập trung vào chuyển đổi các mô hình sản xuất nhỏ lẻ, nông hộ cá thể, thành các nhóm liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn minh bạch, làm tiền đề chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam (theo Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ). Chuyển đổi và liên kết nhóm sản xuất được thực hiện theo phương thức sản xuất và mô hình kinh doanh số phù hợp với thời đại số, nhằm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (theo Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII).
 • hTransform: Tập trung vào chuyển đổi số phương thức sản xuất và mô hình kinh doanh, phát triển Nông hộ số, Hợp tác xã số liên kết sản xuất dựa trên nền tảng công nghệ số đảm bảo tiêu chuẩn minh bạch (theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 03/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP ngày 15/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).
 • hSchool: Tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao, tư duy kinh tế nông nghiệp, làm kinh tế tập thể trong thời đại mới, làm nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm, bền vững. Đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao (theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII).
 • hMarket: Tập trung vào nghiên cứu và phát triển thị trường nông nghiệp, là mấu chốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Kết hợp với OCOP, các hStartup địa phương mang đặc sản mọi miền về mỗi xã, hMarket mang nông thôn ra thế giới với các thương hiệu nông sản Việt, xây dựng thương hiệu quốc gia (theo Quyết định số 919/QĐ-TTg, ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 3445/BNN-VPĐP ngày 29/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
 • hStartup: Tập trung phát triển kinh tế tập thể, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, mang khoa học vào nông nghiệp, thu hút đầu tư và nhân tài về nông thôn (theo Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ)
icon contact