Giải pháp từ hTransform

Nông hộ số

Chuyển đổi phương thức và mô hình kinh doanh thời đại số, tiến tới tổ chức tự vận hành

Tải ứng dụng hSpace

logo-slogan
banner
banner

Giá trị mang lại


Trước mùa vụ

Giúp nông hộ dễ dàng tham gia chuỗi giá trị sản phẩm/bán sản phẩm nông nghiệp thông qua tham gia nhóm liên kết quản lý bởi hợp tác xã/công ty quản lý vùng trồng, hay công ty khởi nghiệp nông nghiệp số hStartup địa phương, qua đó được chuẩn hoá quy trình kỹ thuật theo tiêu chuẩn chất lượng đã ký kết với bên thu mua.

Tự động lập kế hoạch canh tác, kế hoạch sử dụng vật tư nông nghiệp, kế hoạch tài chính trước mỗi mùa vụ/vụ.

Hỗ trợ thuê/mua đất nông nghiệp cho canh tác, nuôi/trồng, mua bảo hiểm nông nghiệp và vay vốn.

img 2

Trong mùa vụ, thu hoạch

Tự động nhắc công việc theo kế hoạch canh tác tương ứng với quy trinh kỹ thuật đã được ban hành, công việc được hướng dẫn chi tiết, tự động ghi nhận và kiểm soát chất lượng công việc.

Tự động ghi nhật ký canh tác, tạo lập hồ sơ truy xuất nguồn gốc, hồ sơ mã số vùng trồng và hồ sơ tiêu chuẩn chất lượng.

Được hỗ trợ quản lý đầu vào theo tiêu chuẩn chất lượng, đề xuất mua vật tư đầu vào theo kế hoạch sử dung vật tư, tự động ghi nhận nhập/xuất kho theo đơn hàng và công việc được xác nhận hoàn thành.

Hỗ trợ quản lý sâu bệnh hại bao gồm khuyến cáo biện pháp phòng tránh, xữ lý sâu bệnh hại trong quá trình canh tác.

Hỗ trợ quản lý tiêu chuẩn chất lượng, bao gồm kiểm soát rủi ro, kiểm tra giám sát, thanh tra nội bộ, đánh giá kết quả thực hiện theo tiêu chuẩn chất lượng, đưa ra những điều không phù hợp và biện pháp khắc phục thành các công việc để nông hộ theo đó xử lý dễ dàng.

Được tư vấn kỹ thuật canh tác trực tuyến bởi các kỹ sư, chuyên gia, làm việc nhóm, nâng cao khả năng quản lý điều hành và tổ chức sản xuất theo hợp đồng đã ký kết với doanh nghiệp.

img 2

Sau thu hoạch

Hỗ trợ nhiều hình thức bán hàng như bao tiêu nông sản, bán ở chợ đầu mối điện tử, đa kênh, bán hang từ đầu mùa vụ, tăng khả năng hỗ trợ tiêu thụ nông sản đầu ra sau thu hoạch.

Nông sản được định danh, truy xuất nguồn gốc, có đầy đủ hồ sơ mã số vùng trồng, tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chuẩn minh bạch, giải trình tới người tiêu dùng và các bên liên quan.

Sản phẩm được phát triển theo hướng chất lượng và bền vững, tăng lợi nhuận.

img 2

Tính năng sản phẩm


Sản xuất minh bạch

img1

Kiểm soát nội bộ

img1

Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ


Xem chi tiết hình ảnh thực tế và hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng các giải pháp:

TRƯỚC MÙA VỤ HOẶC NUÔI TRỒNG

Đăng ký tài khoản

Lấy lại mật khẩu

Đăng ký vai trò nông hộ

Cập nhật thông tin trang trại

Nông hộ tham gia nhóm nông hộ - Hợp tác xã

Nông hộ xác nhận lời mời tham gia nhóm nông hộ

Kế hoạch canh tác của trang trại

Kế hoạch tài chính

Kế hoạch sử dụng nguyên vật liệu đầu vào

CANH TÁC VÀ THU HOẠCH

Nông hộ khai báo và thực hiện công việc cần làm

Nông hộ tạo công việc

Quản lý đầu vào

Quản lý kho đầu vào

Thông tin mùa vụ

Quản lý tiêu chuẩn chất lượng

Quản lý sâu bệnh hại

Lịch làm việc nhóm

Quản lý hồ sơ mã số vùng trồng

Khiếu nại của tôi

SAU THU HOẠCH

Truy xuất nguồn gốc

Chợ đầu mối nông sản

Trung tâm bán lẻ

arrow-left

Chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch hành động của hSpace

arrow-right

Việt Nam xác định nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế (theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII). Nông nghiệp đang bảo đảm sinh kế cho trên 60% dân số sinh sống ở khu vực nông thôn; chiếm 30% lực lượng lao động cả nước và chiếm tỷ trọng gần 12% GDP. Việt Nam đang trở thành một trong những nước xuất khẩu nông - lâm - thủy sản hàng đầu thế giới với tổng kim ngạch năm 2022 đạt trên 53 tỷ USD, tiếp cận đến 196 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong những năm gần đây, nhiều chính sách, định hướng của Chính phủ, của Nhà nước, cùng với các chương trình hành động quốc gia hướng tới xây dựng nông thôn mới, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vục kinh tế hợp tác, hợp tác xã, chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững, với nhiều chương trình như mỗi xã một sản phẩm, chuyển đổi số ngành nông nghiệp, mô hình thí điểm xã thương mại điện tử, cụ thể:

Định hướng của chính phủ, của nhà nước


Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 03/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030.

Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng chính phủ: Phê duyệt Chiến lược Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Quyết định số 919/QĐ-TTg, ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 2025.

Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Các chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông


Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP ngày 15/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025.

Công văn số 3445/BNN-VPĐP ngày 29/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn tạm thời về triển khai xây dựng mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử.

Kế hoạch hành động của hSpace


Trên cơ sở đó hSpace phát triển hệ sinh thái nông nghiệp số nhằm góp phần vào công cuộc chuyển đổi số ngành nông nghiệp, mang khoa học vào thực tiễn ngành nông nghiệp, cùng các thành phần khác góp phần vào thực hiện hoá các chính sách, định hướng của Chính phủ, của Nhà nước và các chương trình hành động quốc giá, các thành phần với những kế hoạch hành động của hSpace như sau:

  • hAgri: Tập trung vào chuyển đổi các mô hình sản xuất nhỏ lẻ, nông hộ cá thể, thành các nhóm liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn minh bạch, làm tiền đề chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam (theo Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ). Chuyển đổi và liên kết nhóm sản xuất được thực hiện theo phương thức sản xuất và mô hình kinh doanh số phù hợp với thời đại số, nhằm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (theo Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII).
  • hTransform: Tập trung vào chuyển đổi số phương thức sản xuất và mô hình kinh doanh, phát triển Nông hộ số, Hợp tác xã số liên kết sản xuất dựa trên nền tảng công nghệ số đảm bảo tiêu chuẩn minh bạch (theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 03/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP ngày 15/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).
  • hSchool: Tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao, tư duy kinh tế nông nghiệp, làm kinh tế tập thể trong thời đại mới, làm nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm, bền vững. Đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao (theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII).
  • hMarket: Tập trung vào nghiên cứu và phát triển thị trường nông nghiệp, là mấu chốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Kết hợp với OCOP, các hStartup địa phương mang đặc sản mọi miền về mỗi xã, hMarket mang nông thôn ra thế giới với các thương hiệu nông sản Việt, xây dựng thương hiệu quốc gia (theo Quyết định số 919/QĐ-TTg, ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 3445/BNN-VPĐP ngày 29/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
  • hStartup: Tập trung phát triển kinh tế tập thể, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, mang khoa học vào nông nghiệp, thu hút đầu tư và nhân tài về nông thôn (theo Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ)
icon contact