farm-1

Giá trị mang lại cho doanh nghiệp quản lý vùng trồng theo tiến trình sản xuất


Trước mùa vụ

Xây dựng công ty số, hợp tác xã số, quản lý vùng nuôi/trồng khắp nơi theo tiêu chuẩn chất lượng, minh bạch, tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp trên một App.

Tuyển nông hộ, xây dựng các nhóm liên kết tham gia chương trình liên kết chuỗi giá trị, chương trinh sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng bên thu mua yêu cầu.

Đánh giá rủi ro các nông hộ, biện pháp xử lý, và xét duyệt nông hộ thành viên liên kết.

Ban hành quy trình kỹ thuật sản xuất đồng loạt tới các nhóm liên kết, và cá nhân hoá cho từng giai đoạn sinh trưởng cây trồng/vật nuôi của mỗi nông hộ thành viên.

Tự động lập kế hoạch canh tác, kế hoạch sử dụng vật tư và kế hoạch tài chính cho mỗi thành viên và mỗi nhóm trước mùa vụ/vụ.

Hỗ trợ thuê/mua đất nông nghiệp cho canh tác, nuôi/trồng, mua bảo hiểm nông nghiệp và vay vốn.

img 2

Trong mùa vụ và Thu hoạch

Tự dộng nhắc công việc, hướng dẫn công việc chi tiết, ghi nhận và kiểm soát chất lượng công việc cho mỗi thành viên, mỗi hộ nông dân.

Tự động ghi nhật ký canh tác, hồ sơ truy xuất nguồn gốc, hồ sơ mã số vùng trồng và hồ sơ tiêu chuẩn chất lượng cho nhóm liên kết, tổ hợp tác.

Đảm bảo quy trình kỹ thật theo tiêu chuẩn được thực thi đồng nhất và cá nhân hóa theo năm tuổi cây trồng/vật nuôi trong tổ hợp tác mà không cần phải đào tạo cho nông hộ thành viên, bởi các công việc đã được mô tả và tự động nhắc nhở, kiểm soát và ghi nhận.

Hỗ trợ nông hộ quản lý đầu vào theo tiêu chuẩn chất lượng, tự động thu nhập nhu cầu nhập đầu vào theo mỗi nông hộ, mỗi nhóm và toàn công ty/hợp tác xã, theo dõi tồn kho mỗi nông hộ, tổ hợp tác cho kế hoạch nhập đầu vào.

Hỗ trợ nông hộ quản lý sâu bệnh hại bao gồm khuyến cáo biện pháp phòng trành, xữ lý sâu bệnh hại trong quá trình canh tác.

Hệ thống kiểm soát nội bộ trong mùa vụ và thu hoạch, bao gồm kiểm tra, giám sát, thanh tra nội bộ, chỉ ra những điều không phù hợp, và những hành động khắc phục để đảm bảo, hỗ trợ nông hộ sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng đã ký kết bên thu mua, chương trình/dự án, dựa trên kết quả tuân thủ của nông hộ để phê duyệt, xử phạt.

Tiếp nhận khiếu nại từ nông hộ và xử lý khiếu nại trong quá trình tham gia chương trình liên kết.

Tư vấn kỹ thuật canh tác trực tuyến cho các nhóm, nông hộ, nâng cao khả năng quản lý điều hành và tổ chức sản xuất theo hợp đồng đã ký kết với doanh nghiệp.

img 2

Sau thu hoạch

Hỗ trợ nhiều hình thức bán hàng như bao tiêu nông sản, bán ở các chợ đầu mối điện tử, đa kênh ngày bắt đầu mùa vụ, tăng khả năng hỗ trợ tiêu thụ nông sản đầu ra sau thu hoạch.

Nông sản được định danh, truy xuất nguồn gốc, và minh bạch tới người tiêu dùng và các bên liên quan.

Phát triển sản phẩm theo hướng chất lượng và bền vững, tăng lợi nhuận.

Tạo thương hiệu cho hợp tác xã, công ty quản lý vùng trồng và sản phẩm sau chế biến

img 2

Giá trị mang lại cho doanh nghiệp quản lý vùng trồng khi tham gia hệ sinh thái hSpace


 • Nâng cao khả năng quản lý điều hành và tổ chức sản xuất theo hợp đồng đã ký kết với doanh nghiệp.
 • Tăng khả năng hỗ trợ tiêu thụ nông sản đầu ra cho thành viên qua hệ thống kết nối, liên kết chuỗi giá trị.
 • Tăng lợi nhuận cho nhóm sản xuất.
 • Phát triển sản phẩm theo hướng minh bạch, chất lượng và bền vững.
 • Được hỗ trợ tiếp cận tài chính từ các nguồn vay, quỹ đầu tư.
 • Được hỗ trợ khoa học, công nghệ, kỹ thuật nông nghiệp, thông tin thị trường, và chính sách.
ecosystem-2

Nhưng tiện ích, lợi ích khác mang lại cho doanh nghiệp quản lý vùng trồng khi tham gia chuyển đổi số với hTransform

ecosystem-2

Doanh nghiệp quản lý vùng trồng tham gia hSpace bằng các hình thức nào?

solution-1
Đăng ký doanh nghiệp quản lý vùng trồng với hSpace
solution-2
Tham gia chương trình thực hành nông nghiệp tốt Global Gap
solution-1
Tham gia chương trình sản xuất hữu cơ
solution-2
Bán hàng trên nền tảng hMarket
solution-1
Tiếp cận tài chính trên nền tảng hFinance
solution-3
Thuê, mua, đầu tư bất động sản nông nghiệp
arrow-left

Chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch hành động của hSpace

arrow-right

Việt Nam xác định nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế (theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII). Nông nghiệp đang bảo đảm sinh kế cho trên 60% dân số sinh sống ở khu vực nông thôn; chiếm 30% lực lượng lao động cả nước và chiếm tỷ trọng gần 12% GDP. Việt Nam đang trở thành một trong những nước xuất khẩu nông - lâm - thủy sản hàng đầu thế giới với tổng kim ngạch năm 2022 đạt trên 53 tỷ USD, tiếp cận đến 196 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong những năm gần đây, nhiều chính sách, định hướng của Chính phủ, của Nhà nước, cùng với các chương trình hành động quốc gia hướng tới xây dựng nông thôn mới, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vục kinh tế hợp tác, hợp tác xã, chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững, với nhiều chương trình như mỗi xã một sản phẩm, chuyển đổi số ngành nông nghiệp, mô hình thí điểm xã thương mại điện tử, cụ thể:

Định hướng của chính phủ, của nhà nước


Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 03/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030.

Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng chính phủ: Phê duyệt Chiến lược Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Quyết định số 919/QĐ-TTg, ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 2025.

Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Các chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông


Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP ngày 15/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025.

Công văn số 3445/BNN-VPĐP ngày 29/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn tạm thời về triển khai xây dựng mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử.

Kế hoạch hành động của hSpace


Trên cơ sở đó hSpace phát triển hệ sinh thái nông nghiệp số nhằm góp phần vào công cuộc chuyển đổi số ngành nông nghiệp, mang khoa học vào thực tiễn ngành nông nghiệp, cùng các thành phần khác góp phần vào thực hiện hoá các chính sách, định hướng của Chính phủ, của Nhà nước và các chương trình hành động quốc giá, các thành phần với những kế hoạch hành động của hSpace như sau:

 • hAgri: Tập trung vào chuyển đổi các mô hình sản xuất nhỏ lẻ, nông hộ cá thể, thành các nhóm liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn minh bạch, làm tiền đề chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam (theo Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ). Chuyển đổi và liên kết nhóm sản xuất được thực hiện theo phương thức sản xuất và mô hình kinh doanh số phù hợp với thời đại số, nhằm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (theo Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII).
 • hTransform: Tập trung vào chuyển đổi số phương thức sản xuất và mô hình kinh doanh, phát triển Nông hộ số, Hợp tác xã số liên kết sản xuất dựa trên nền tảng công nghệ số đảm bảo tiêu chuẩn minh bạch (theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 03/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP ngày 15/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).
 • hSchool: Tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao, tư duy kinh tế nông nghiệp, làm kinh tế tập thể trong thời đại mới, làm nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm, bền vững. Đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao (theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII).
 • hMarket: Tập trung vào nghiên cứu và phát triển thị trường nông nghiệp, là mấu chốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Kết hợp với OCOP, các hStartup địa phương mang đặc sản mọi miền về mỗi xã, hMarket mang nông thôn ra thế giới với các thương hiệu nông sản Việt, xây dựng thương hiệu quốc gia (theo Quyết định số 919/QĐ-TTg, ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 3445/BNN-VPĐP ngày 29/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
 • hStartup: Tập trung phát triển kinh tế tập thể, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, mang khoa học vào nông nghiệp, thu hút đầu tư và nhân tài về nông thôn (theo Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ)
icon contact