farm-1

Nhà máy sản xuất nguyên vật liệu đầu vào


Phân phối vật tư nông nghiệp thông qua Chợ vật tư nông nghiệp của hMarket

hStartup địa phương phân phối vật tư tới các nông hộ ở địa phương

hTransform cung cấp giải pháp số hoá cho nhà máy sản xuất vật tư đầu vào

Nhà máy sản xuất thiết bị, máy móc nông nghiệp


Phân phối thiết bị, máy móc nông nghiệp thông qua Chợ thiết bị, máy móc nông nghiệp của hMarket

hStartup địa phương phân phối thiết bị, máy móc nông nghiệp cung cấp bởi nhà máy tới các nông hộ ở địa phương

hTransform cung cấp giải pháp số hoá cho nhà máy sản xuất vật tư đầu vào

Đơn vị phát triển giống cây và vật nuôi


Phân phối giống cây và vật nuôi thông qua Chợ vật tư nông nghiệp của hMarket

hStartup địa phương phân phối giống cây và vật nuôi tới các nông hộ ở địa phương

hTransform cung cấp giải pháp số hoá vùng nuôi/trồng cho đơn vị phát triển giống

Nhà phân phối giống cây và vật nuôi


Phân phối giống cây và vật nuôi thông qua Chợ vật tư nông nghiệp của hMarket

hStartup địa phương phân phối giống cây và vật nuôi tới các nông hộ ở địa phương

hTransform cung cấp giải pháp thương mại điện tử riêng cho nhà phân phối

Nhà phân phối vật tư nông nghiệp


Phân phối vật tư nông nghiệp thông qua Chợ vật tư nông nghiệp của hMarket

hStartup địa phương phân phối vật tư tới các nông hộ ở địa phương

hTransform cung cấp giải pháp thương mại điện tử riêng cho nhà phân phối

Nhà phân phối thiết bị, máy móc nông nghiệp


Phân phối thiết bị, máy móc nông nghiệp thông qua Chợ thiết bị, máy móc nông nghiệp của hMarket

hStartup địa phương phân phối thiết bị, máy móc nông nghiệp cung cấp bởi nhà máy tới các nông hộ ở địa phương

hTransform cung cấp giải pháp thương mại điện tử riêng cho nhà phân phối

Đơn vị tư vấn cấp chứng nhận, chuẩn


Cộng tác cung cấp/ triển khai hệ thống số quản lý, kiểm soát nội bộ cho hợp tác xã, nhóm liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng

Cộng tác cung cấp/ triển khai hệ thống số đảm bảo sản xuất theo tiêu chuẩn minh bạch.

Cộng tác cung cấp giải pháp số toàn diện cho nông hộ số, hợp tác xã số, công ty quản lý vùng trồng số

Cộng tác cung cấp chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng cho tổ hợp tác, nhóm liên kết, đơn vị quản lý vùng trồng, nhà máy sản xuất/chế biến theo một phương thức, chương trình mới dựa trên hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống đảm bảo minh bạch.

Đơn vị cấp chứng nhận, chuẩn


Cộng tác cung cấp/ triển khai hệ thống số quản lý, kiểm soát nội bộ cho hợp tác xã, nhóm liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng

Cộng tác cung cấp/ triển khai hệ thống số đảm bảo sản xuất theo tiêu chuẩn minh bạch.

Cộng tác cung cấp giải pháp số toàn diện cho nông hộ số, hợp tác xã số, công ty quản lý vùng trồng số

Cộng tác cung cấp chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng cho tổ hợp tác, nhóm liên kết, đơn vị quản lý vùng trồng, nhà máy sản xuất/chế biến theo một phương thức, chương trình mới dựa trên hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống đảm bảo minh bạch.

Đơn vị phòng Lab cho nông nghiệp


Cộng tác cung cấp/ triển khai hệ thống số quản lý, kiểm soát nội bộ cho hợp tác xã, nhóm liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng

Cộng tác cung cấp/ triển khai hệ thống số đảm bảo sản xuất theo tiêu chuẩn minh bạch.

Cộng tác cung cấp giải pháp số toàn diện cho nông hộ số, hợp tác xã số, công ty quản lý vùng trồng số

Cộng tác cung cấp chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng cho tổ hợp tác, nhóm liên kết, đơn vị quản lý vùng trồng, nhà máy sản xuất/chế biến theo một phương thức, chương trình mới dựa trên hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống đảm bảo minh bạch.

Thương lái


Thương lái mua nông sản trên Chợ đầu mối hoặc Họp đồng bao tiêu, cũng có thể sử dụng hệ thống nông hộ số và hợp tác xã số, hệ thống kiểm soát nội bộ và sản xuất minh bạch để tự tổ chức và quản lý vùng trồng một cách bền vững.

Nhà máy sản xuất và chế biến thực phẩm


hTransform cung cấp giải pháp số hoá toàn diện cho nhà máy, từ số hoá vùng trồng, đến số hoá nhà máy sản xuất, tạo nên một chuỗi giá trị sẩn phẩm từ reo trồng đến thành phẩm, minh bạch, đảm bảo chất lượng và truy xuất nguồn gốc từ nuôi/trồng, chế biến, phân phối tới tay người tiêu dùng, tạo thương hiệu chất lượng cho sản phẩm, thương hiệu niềm tin, trải nghiệm tốt của khách hàng đối với doanh nghiệp.

hAgri mở rộng vùng nguyên liệu cho nhà máy theo yêu cầu với các tiêu chuẩn chất lượng cụ thể, chủ động nguồn nguyên liệu.

Nhà máy có thể chủ động thu mua nông sản theo yêu cầu thông qua Hợp đồng bao tiêu và Chợ đầu mối trên hMarket.

Bán sản phẩm trên Chợ đầu mối và Điểm bán lẻ của hMarket

Đơn vị cung cấp công nghệ sản xuất và chế biến


Cung cấp công nghệ sản xuất và chế biến thông qua Kết nối Khoa học và Công nghệ, Chợ đầu mối đầu vào của hAgri

hAgri là đại lý cấp 1

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hạ tầng, Kho bãi, Vận tải


Các đơn vị cung cấp dịch vụ nông nghiệp, các dịch vụ phục vụ các quá trình nông nghiệp sẽ đăng ký với hSpace để đưa lên hệ thống Dịch vụ của hSpace. Các bên liên quan sẽ tìm kiếm thống qua các nhu cầu dịch vụ cụ thể và khoản cách định vị bởi GPS, hai bên chủ động liên lạc, đàm phán giá và ký kết hợp đồng. /p>

Đơn vị cung cấp dịch vụ Kho đông lạnh


Các đơn vị cung cấp dịch vụ nông nghiệp, các dịch vụ phục vụ các quá trình nông nghiệp sẽ đăng ký với hSpace để đưa lên hệ thống Dịch vụ của hSpace. Các bên liên quan sẽ tìm kiếm thống qua các nhu cầu dịch vụ cụ thể và khoản cách định vị bởi GPS, hai bên chủ động liên lạc, đàm phán giá và ký kết hợp đồng. /p>

Đơn vị tư vấn dịch vụ du lịch trải nghiệm, nông nghiệp


Các đơn vị cung cấp dịch vụ nông nghiệp, các dịch vụ phục vụ các quá trình nông nghiệp sẽ đăng ký với hSpace để đưa lên hệ thống Dịch vụ của hSpace. Các bên liên quan sẽ tìm kiếm thống qua các nhu cầu dịch vụ cụ thể và khoản cách định vị bởi GPS, hai bên chủ động liên lạc, đàm phán giá và ký kết hợp đồng. /p>

Đơn vị khảo sát thị trường


Các đơn vị cung cấp dịch vụ nông nghiệp, các dịch vụ phục vụ các quá trình nông nghiệp sẽ đăng ký với hSpace để đưa lên hệ thống Dịch vụ của hSpace. Các bên liên quan sẽ tìm kiếm thống qua các nhu cầu dịch vụ cụ thể và khoản cách định vị bởi GPS, hai bên chủ động liên lạc, đàm phán giá và ký kết hợp đồng. /p>

arrow-left

Chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch hành động của hSpace

arrow-right

Việt Nam xác định nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế (theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII). Nông nghiệp đang bảo đảm sinh kế cho trên 60% dân số sinh sống ở khu vực nông thôn; chiếm 30% lực lượng lao động cả nước và chiếm tỷ trọng gần 12% GDP. Việt Nam đang trở thành một trong những nước xuất khẩu nông - lâm - thủy sản hàng đầu thế giới với tổng kim ngạch năm 2022 đạt trên 53 tỷ USD, tiếp cận đến 196 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong những năm gần đây, nhiều chính sách, định hướng của Chính phủ, của Nhà nước, cùng với các chương trình hành động quốc gia hướng tới xây dựng nông thôn mới, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vục kinh tế hợp tác, hợp tác xã, chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững, với nhiều chương trình như mỗi xã một sản phẩm, chuyển đổi số ngành nông nghiệp, mô hình thí điểm xã thương mại điện tử, cụ thể:

Định hướng của chính phủ, của nhà nước


Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 03/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030.

Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng chính phủ: Phê duyệt Chiến lược Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Quyết định số 919/QĐ-TTg, ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 2025.

Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Các chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông


Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP ngày 15/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025.

Công văn số 3445/BNN-VPĐP ngày 29/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn tạm thời về triển khai xây dựng mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử.

Kế hoạch hành động của hSpace


Trên cơ sở đó hSpace phát triển hệ sinh thái nông nghiệp số nhằm góp phần vào công cuộc chuyển đổi số ngành nông nghiệp, mang khoa học vào thực tiễn ngành nông nghiệp, cùng các thành phần khác góp phần vào thực hiện hoá các chính sách, định hướng của Chính phủ, của Nhà nước và các chương trình hành động quốc giá, các thành phần với những kế hoạch hành động của hSpace như sau:

  • hAgri: Tập trung vào chuyển đổi các mô hình sản xuất nhỏ lẻ, nông hộ cá thể, thành các nhóm liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn minh bạch, làm tiền đề chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam (theo Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ). Chuyển đổi và liên kết nhóm sản xuất được thực hiện theo phương thức sản xuất và mô hình kinh doanh số phù hợp với thời đại số, nhằm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (theo Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII).
  • hTransform: Tập trung vào chuyển đổi số phương thức sản xuất và mô hình kinh doanh, phát triển Nông hộ số, Hợp tác xã số liên kết sản xuất dựa trên nền tảng công nghệ số đảm bảo tiêu chuẩn minh bạch (theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 03/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP ngày 15/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).
  • hSchool: Tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao, tư duy kinh tế nông nghiệp, làm kinh tế tập thể trong thời đại mới, làm nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm, bền vững. Đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao (theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII).
  • hMarket: Tập trung vào nghiên cứu và phát triển thị trường nông nghiệp, là mấu chốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Kết hợp với OCOP, các hStartup địa phương mang đặc sản mọi miền về mỗi xã, hMarket mang nông thôn ra thế giới với các thương hiệu nông sản Việt, xây dựng thương hiệu quốc gia (theo Quyết định số 919/QĐ-TTg, ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 3445/BNN-VPĐP ngày 29/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
  • hStartup: Tập trung phát triển kinh tế tập thể, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, mang khoa học vào nông nghiệp, thu hút đầu tư và nhân tài về nông thôn (theo Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ)
icon contact